Šlīteres dabas taka

Šlīteres dabas takas (1,2 km) atrodas pie Šlīteres bākas, dabas daudzveidības ziņā visbagātākajā parka daļā, kas ir aizsargājama teritorija jau kopš 1923. gada, kad tika izveidots Šlīteres dabas piemineklis, kura izveides mērķis bija nepieļaut šī meža turpmāku izmantošanu, lai pasargātu parastās īves Taxus baccata un Baltijas efejas Hedera helix atradnes. Nelielā teritorija, kuru šķērso Šlīteres dabas taka, ir dzīves vieta daudzām Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, dažas sūnas un bezmugurkaulnieki nekur citur mūsu valstī nav atrasti.  Iesiet cauri vairākiem Eiropas Savienības aizsargājamos biotopiem:  nogāžu un gravu mežiem, pārmitrajiem mežiem, kā arī kaļķainam zāļu purvam. Takas malā aplūkojamas parastās īves . Tas ir viens no četriem mūsu valsts skujkokiem, Latvijā reta suga.

 
Autors: Krišjānis Libauers

Autors: Krišjānis Libauers