Putni

SNP teritorijā konstatētas 236 putnu sugas, no kurām 125 ir ligzdojošas. Pavasarī un rudenī migrāciju laikā reģistrētas 186 putnu sugas.
Apmēram 30% no parka teritorijas klāj skujkoku meži, kas ir piemērota dzīvesvieta daudzviet Eiropā izzudušai meža putnu sugai – mednim Tetrao urogallus.
Kolkas rags ir izcila putnu vērošanas vieta. Putnu migrāciju laikā pavasaros un rudeņos teritoriju šķērso liels daudzums dažādu putnu sugu – aktīvākās migrācijas laikā Kolkas ragu stundā pārlido pat 60 000 putnu. Pavasarī putnu migrācija ir salīdzinoši ilga, tāpēc Kolkas ragā var ieraudzīt gandrīz visas Latvijas putnu sugas.
Savukārt Kolkas raga piekrastes ūdeņi un Irbes jūras šaurums ir nozīmīga barošanās vieta caurceļojošajiem un ziemojošajiem ūdensputniem.
Ņemot vērā teritorijas nozīmību putnu aizsardzības nodrošināšanā, SNP ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgo vietu sarakstā.

mednim  Tetrao urogallus

mednim Tetrao urogallus