Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padome jaunā sastāvā pulcējas Šlīterē

J_KRA_20122401_KonsPad.jpg

Šā gada 24. janvārī Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome pulcējās Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas telpās - „Šlīteres mežniecībā”. „Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības interešu saskaņošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Slīteres nacionālajā parkā, Grīņu dabas rezervātā un Moricsalas dabas rezervātā”. Tā rakstīts Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikumā. Kopš pērna gada nogales padomei ir jauns personālsastāvs. Tajā izvirzīti pārstāvji no Dundagas, Ventspils un Pāvilostas novadu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, arī valsts iestādēm, kuru funkcijās ir dabas un kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana. DAP Kurzemes RA direktore Ērika Kļaviņa ievadīja sanāksmi ar aicinājumu padomes locekļiem no sava vidus izvēlēt priekšsēdētāju un vietnieku, lai šodien un turpmāk organizētu padomes darbu. Par Slīteres konsultatīvās padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Dundagas novada domes galva Gunta Abaja, bet par viņas vietnieku – Pāvilostas novada domes deputāts Andris Zaļkalns. Sanāksmes turpinājumā DAP Kurzemes RA speciālisti informēja par padarīto pērn un ieplānoto šogad.

Šis gads ir Latvijas dabas aizsardzības simts gadu jubilejas gads, tāpēc īpaša uzmanība tika veltīta mūsu vecākās dabas teritorijas - Moricsalas dabas rezervāta vēsturei un vērtībām.  Sanāksmes dalībniekus informēja arī par melnā stārķa populācijas stāvokli Kurzemē. Raisījās diskusijas. Nobeigumā - neliela pastaiga pa Šlīteres muižas teritoriju, lai aplūkotu saglabātās ēkas, lai ieskatītos senajā, 27 metrus dziļajā, no laukakmeņiem mūrētajā Šlīteres akā.