Veikta meža ceļu sezonālo barjeru uzstādīšana uz meža ceļiem dabas liegumā Ances purvi un meži

Biedrība “Zaļā doma” Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā projekta “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana”” ietvaros 2018. gada augustā uzstādījusi astoņas barjeras saskaņā ar dabas aizsardzības plāna rekomendācijām.

Dabas lieguma “Ances purvi un meži” lielais meža masīvs un purvi ar mežainām salām ir vieta, kur atrastas īpaši aizsargājamo plēsīgo putnu apdzīvotas ligzdas, kā arī ir viena no izcilākajām medņu riestu teritorijām Kurzemē. Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānā tāpēc ir paredzēts veikt putnu aizsardzības pasākumus – sezonāli no 1. janvāra līdz 1. jūlijam slēgt meža masīvā esošos meža ceļus ar barjerām, kuras nepieciešamības (operatīva darbība, piemēram, ugunsgrēks) gadījumā meža darbinieki var atvērt, taču teritorijas apmeklētāji pārvietojas kājām, nevis ar automašīnām.

barjera.jpg

Noslēdzies  biedrības “Zaļā doma” projekts “Vides gida audiopalīgs”

audioplaigs.png

Noslēdzies  biedrības “Zaļā doma” Eiropas Lauksaimniecības fonda attīstībai (ELFLA) finansējumam pieteiktais  projekts “Vides gida audiopalīgs” (Nr. 18-08-AL17-A019.2203-000001).  Projekts tika pieteikts konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās  attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un  uzsākts 29.03.2018.

Biedrība “Zaļā doma” aktīvi piedalās dabas un kulltūrvēstures izglītības pasākumu organizēšanā, tostarp nodrošinot vides gidu vadītas ekskursijas un pārgājienus dabas takās, kā  arī dabu un kultūrvēsturi izzinošos pasākumos ar lielu apmeklētāju skaitu. Ar īpaši lielām interesentu grupām vides gidi strādā nu jau tradīcionālos un plaši apmeklētos pasākumos: Slīteres ceļotāju dienas, Kukaiņu nakts, Putnu dienas, Pieredze pierādījusi, ka gida darbs ar lielām grupām dabas objektos ir neefektivs, jo liela daļa grupas gida stāstījumu nedzird.

Risinājumam projektā iegādāts audiosistēma  ar  2 raidītājiem grupas vadītājiem un 30 uztvērējiem dalībniekiem, kas dabas un kultūrvēstures izziņas   pasākumos lielām dalībnieku grupām nodrošinās iespēju sadzirdēt gida stāstījumu.

2018. gada 4.augusta pasākumos  Dundagas novadā pie Šlīteres bākas apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt  audiosistēmu. Pa dienu tur norisinājās Dabas aizsardzības pārvaldes organizētā Slīteres Nacionālā parka 95 gadu jubilejas konference, kas vakarā noslēdzās ar Kukaiņu nakts pasākumu. Interesentiem bija iespēja izstaigāt dabas taku vides gida pavadībā. Uztvērēji nodrošināja gida stāstījuma labu dzirdamību visiem grupas dalībniekiem, kā arī ļāva justies brīvi. Audioaprīkojuma izmantošana bija un arī turpmāk apmeklētāju grupām būs pieejama bez maksas. 

No projekta kopējām izmaksām (2064,26 EUR) 1857,83 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (publiskais) finansējums, bet biedrības “Zaļā doma” līdzfinansējums ir 206,43 EUR.

Ina Brauna, Projekta koordinatore

Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānu ievieš ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma palīdzību

Ainava_Ances_PM_L_Eler.JPG

Biedrība “Zaļā doma” realizē projektu “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana” laikā no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada oktobrim.

Projektā plānots veikt sekojošas aktivitātes dabas liegumā “Ances purvi un meži”:

 • Meža ceļu sezonāla noslēgšana ar norobežojošām barjerām;

 • Apauguma mazināšana purvainās ieplakās biotopa mozaīkas uzturēšanai;

 • Biotehnisko pasākumu kompleksa izvērtēšana medņu riestos;

 • Lielo plēsīgo putnu ligzdu kontrole,

kā arī veikt Abavas labā krasta ornitoloģisko izpēti ar mērķi noteikt teritorijas ornitoloģisko vērtību un izvērtēt dabas liegumu “Nagļu un Ansiņu purvs” un “Druviņu tīrelis” robežu paplašinājumu.

Projekta kopsumma ir EUR 24 728,00, t.sk. 90% LVAF finansējums un 10% biedrības “Zaļā doma” līdzfinansējums.


Slīteres Ceļotāju dienas – 2017

No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem!

Abas dienas, 3. un 4. jūnijā, visā novada teritorijā — no Raķupes līkločiem dienvidos, ap Dundagu un Šlīteri, līdz pat Kolkasraga bākai ziemeļos —  kājnieku, laivotāju, velobraucēju un purva slēpju maršruti un nodarbības dabā un kultūrvidē.

Maršrutus vadīs pieredzējuši speciālisti — biologi, ģeologi, ģeogrāfi, vides eksperti no visas Latvijas.

Ainara Gaida foto

Ainara Gaida foto

Slīteres Kukaiņu nakts

Sestdien, 2015. gada 1.augustā plkst. 21:00 Slīteres nacionālajā parkā pie Slīteres bākas būs Slīteres kukaiņu nakts - pasākums dabas draugiem.
Nakts ir tāds noslēpumains laiks. Pēc saulrieta lēnām satumst, un no malu malām uz gaismu steidz visādi kukaiņi – pūcītes, lācīši, sfingi un daudzi citi. Cilvēku un kukaiņu ceļi dažkārt krustojas, taču lielākā daļa no viņiem ir mums nepazīstami un noslēpumaini, tādi, par kuriem ikdienā pat nenojaušam. Ja gribi iepazīt Slīteres kukaiņu daudzveidību un labi pavadīt vienu vasaras vakaru skaistā Latvijas vietā, pievienojies mums! Jā, neaizmirsti paņemt līdzi segu sēdēšanai zālienā un, protams, labu omu!
Programma
 • Kukaiņu dzīvesstāsti: zinātnieku sarunas par kukaiņiem.
 • Slīteres kukaiņu daudzveidība bildēs. Viņi ir krāsaini un dažādi.
 • Improvizēta laboratorija: paskaties uz viņiem tuvāk!
 • Dabas filma par Slīteres nacionālo parku
 • Gaismas skatuve un naktskukaiņi aktieru lomā.

Ceļotāju dienas aizvadītas godam!

Bilžu galerija šeit. Ieskatāmies Slīteres Ceļotāju dienās, pievēršoties interesantākiem un pat kurioziem notikumiem.

Ekskursijai pa kangaru mugurām bija pieteikušies tik daudz dalībnieku, ka palīgā vadītājai Inai Braunai izsauca Lienīti Iesalnieci. Taču «Skaisto skatu» 40 cilvēku grupa, uz savu roku vai, pareizāk sakot, uz savu kāju izstaigājuši Pēterezera taku, paziņoja, ka pārguruma dēļ vairs nejaudā iet pa kangariem... Toties Lienītes Iesalnieces vadītajā grupā visus pārbaudījumus varonīgi pārvarēja arī kāds mazulis ar ratiņiem.
Starp Jāņa Šlūkes vadītajiem aptuveni 20 cilvēkiem, kas gāja gar Vecroču upi, viena trīsdesmitgadniece visu maršrutu nostaigāja basām kājām. Salīdzinājumam šo rindiņu autors pie Šlīteres bākas ar basām kājām spēja veikt apmēram 1,3 m garo sajūtu taku, kuras pirmais posms bija klāts ar smalkām smiltīm, pēdējais — ar mīkstām sūnām, bet vidus — ar čiekuriem un zariņiem.
Jāņa Šlūkes pārgājiena dalībnieki jūsmoja par ceļā sastapto stirnu un bebru apgrauztiem skujkokiem, kas, pēc vadītāja stāstītā, esot liels retums.
Vides gides Inas Braunas kvartets atklāja apšubekas un vilku ekskrementus, ko tautas valodā gan sauc trīsreiz īsākā vārdā.
Gaidis Grandāns no Latvijas Pūču izpētes biedrības aptuveni 20 interesentiem atklāja, ka, spītējot uzskatam, ka šajā laikā putni vairs nemigrē, Ceļotāju dienas apliecināja — tālie migranti, kā purva ķauķis, krūmu ķauķis un mazais svilpis, lielā skaitā vēl ir ceļā uz ligzdošanas vietām. Par visinteresantāko apgredzenoto putnu sestdien G. Grandāns atzina zaļo ķauķi, kas ziemo Indoķīnā. Neparasts fakts — purvu ķauķis ir putns, kuram nav savas dziesmas, tas atdarina tikai citu putnu dziesmas.
Uzteicama bija vietējo ļaužu līdzdalība. Tā, piemēram, veloaplī «No Mazjūrs līdz Dižjūrai» caur Dūmeli trešdaļa no 30 cilvēkiem bija Melnsila jaunieši!
Pirms noslēgum Kolkas «Ūšos» Ceļotāju dienu īpašie viesi, «Valtera restorāna» pavāri, bažījās, vai būs gana daudz ēdēju. Īstenība izrādījās pretēja — pavāriem pietrūka ēdienu! Šo rindiņu autors gan paguva nogaršot īpašo sendviču, kūpināto foreli un neparasto saldēdienu un ar visu atbildību apliecina — bija garšīgi, sātīgi un kabatai pieņemami.
Jauki piepildījās mūspusē līdz šim neredzēta iecere — vakara vadītāja Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa uzrunāja dažādus tirdziņa dalībniekus, aicinot pie mikrofona īsi iepazīstināt ar sevi un savu produkciju. Brīvi, nepiespiesti un ģimeniski.

Skaitļi un fakti, un pateicības

Ziņo Alanda Pūliņa no Tūrisma informācijas centra
11 dažādos dabas un kultūrvēsturiskos pārgājienos piedalījās pavisam 450 cilvēki.
Atsevišķus pārgājienus vajadzēja atkārtot 2–6 reizes.
2 veloapļos pavisam piedalījās 50 cilvēki, 4 izbraucienos ar laivām — 60, ar ūdens velosipēdiem pa Zēņu dīķi — ap 30, bišu dzīvi «Ziedkalnos» vēroja ap 40 interesentu, ar loku šāva ap 30 strēlnieku, Lībiešu tautas namā un «Stūrīšos» uz izstādēm un degustācijām viesojās kopā ap 220 cilvēku, Šlīteres bākā un tās apkaimē — ap 200, šos visus saskaitot, varam teikt, ka Ceļotāju dienu norisē piedalījās ap 1000 ceļotāju. Pašos «Ūšos» vēl apgrozījās kāds tūkstotis cilvēku, tiem papildus pieskaitāmi arī ļaudis no vairākiem lielajiem autobusiem un 40 lietuviešu grupa.
Milzīgs paldies visiem dūšīgajiem gidiem, īpaši Lienītei Iesalniecei, kas zibenīgi atsaucās, paldies arī Inetai Siliņai no Ēvažiem un Mārai Zadiņai, kas vadīja veloapļus. Paldies par izturību gidiem, kuriem vajadzēja savu maršrutu mērot vairākkārt, īpaši Edgaram Milleram, kas savu pārgājienu sestdien vadīja 6 (!) reizes. Paldies lieliskajai tirdziņa rīkotājai Ilzei Šteinei, vislielākā pateicība par viesmīlību, izturību un pretimnākšanu visos jautājumos «Ūšu» saimniecei Dženetai Marinskai! Paldies Inorai Sproģei, pēcpusdienas vadītajai Marijai Bērziņai un visiem koncerta dalībniekiem «Ūšu» sētā. Milzīgs paldies ļoti atsaucīgajiem un izturīgajiem Kolkas skolēniem Elizabetei, Annai, Tomam, Kārlim un Ralfam, kas smaidīgi un runīgi visu dienu, sākot jau no plkst. 10.00, sagaidīja ikvienu ceļotāju «Ūšos», dalīja informācijas lapas un ierādīja autovietas. Pateicība tiem, kurus varbūt ātrumā esam piemirsuši pieminēt.
Ziņas apkopoja un arī pašu piedzīvotajā dalījās Alnis Auziņš un Diāna Siliņa
www.dundaga.lv

Slitere Travelers' Days 2015

Slitere Travelers' Days this year has a food theme or

Knišels kož, zāl aug, pavārs vār, sanāk draug! 

Hikes, cycling routes, boating, workshops, tastings

on 6th and 7th of June, 2015

In Slitere National Park, Dundaga district

Afternoon activities centre "Ūši" in Kolka

with special guests - chefs from restaurant "Valters", Riga.

Only once a year - during Travelers' Days - you have the chance to discover Slitere surroundings and go to places where tourists usually are not allowed to enter, with the help of nature specialists! This year we are going to learn about food: what is best for our health, culinary heritage of the Livonians, what do the animals in forests and swamps eat and look at the food chain in nature. This is going to be revealed during hikes from 11 am (10 am) by  experts in each field:

 • Inita Dāniele from Latvian Museum of Natural History will reveal what do the mushrooms eat;
 • together with Jānis Šlūkis from Ķemeri National Park we will study who eats who in old pine forests along the Vecroči river;
 • swamp expert, Dr. biol. Līga Strazdiņa will show us who eats everything in swamps;
 • forests ecologist Dr. biol. Sandra Ikauniece will teach us to recognise the work of fire in the forest;
 • birds can be watched together with Gaidis Grandāns from Latvian Owl research and conservation centre;
 • Eaters and things to eat will be searched together with nature specialist Vilnis Skuja from Nature Conservation Agency on the side of the abrasion platform;
 • Hostess of household "Ūši" Dženeta Marinska will lead you through Kolka's fish farming history and offer sprats (fish) tasting;
 • nature guide Ina Brauna welcomes everyone to go on a hike over the backs of kangari (old dunes) and study the old great pine trees;
 • expert of Livonian culture Edgars Millers will lead you along the Livs' old paths.

There are going to be also two cycling routes - on Saturday in Kolka through the Livonian villages passing the old coast of now disappeared Dieviņezers (God's Lake) shore, on Sunday - around Dundaga village. Also boat rides are going to take place: to Kolka Lighthouse, along River Irbe and into the sea. Water-bicycles are going to be available too. Food tasting and workshops are going to be also in Mazirbe, in Livonian cultural house and in "Stūrīši" guest house, as well as at the Slītere Lighthouse yard. Most of the activities will take place around Kolka and Mazirbe villages, as well as in Šlītere, Sunday cycling route around Dundaga. Special guests of Travelers' Days: chefs from restaurant Valters in Riga showing new nature original recipes using local production and green recipes storyteller Līga Reitere from Ventspils. In early Saturday afternoon we meet at one of the oldest households in Kolka - "Ūši" where from 3 pm chefs from restaurant Valters start their show, from 6 pm Līga Reitere starts her storytelling, from 2 pm there is going to be a little market and from 6 pm - music performances. Evening hostess - Latvian National Theater actress Marija Bērziņa.

We invite everyone to take part in the events of these two wonderful days! After hiking and activities in the fresh spring air - GOOD APPETITE IS GUARANTEED!

More information can be found here: http://sliteresdiena.wordpress.com

If you arrive in Dundaga on 5th of June from 6pm there are lovely Church night events taking place in churches in Dundaga, Kolka and Mazirbe as well as in Kolka St. Virgin Star of the Sea Roman Catholic church.More information here: www.baznicunakts.lv.

Alanda Pūliņa,Dundagas Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatore

Tel. 29444395, 63232293

tic@dundaga.lv

www.visit.dundaga.lv

Andra Ratkeviča,Dabas aizsardzības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tel. 28385025

andra.ratkevica@daba.gov.lv

www.daba.gov.lv

Slīteres ceļotāju dienas 2015

Slīteres ceļotāju dienas šogad noritēs ēdamlietu zīmē jeb

Knišels kož, zāl aug, pavārs vār, sanāk draug!

Pārgājieni dabā, veloapļi, laivošana, darbnīcas, degustācijas

2015. gada 6. un 7. jūnijā

Slīteres nacionālajā parkā, Dundagas novadā

Pēcpusdienas norišu centrs — Kolkas „Ūšos” —

ar īpašajiem viesiem — Valtera restorāna pavāriem no Rīgas

 

Tikai reizi gadā — Ceļotāju dienās — Tev ir iespēja labu speciālistu vadībā iepazīt Slīteres apkārtnes unikālo vidi un nokļūt vietās, kas ikdienā tūristam nav pieejamas! Šogad izzināsim ēdamlietas: kas veselībai noderīgāks, lībiešu kulināro mantojumu, mežu un purvu radību ēdienkarti, barošanās ķēdes dabā. To pārgājienos no 11.00 (10.00) mums atklās un skaidros savas jomas lietpratēji:

 • Inita Dāniele no Latvijas Dabas muzeja atklās, ko ēd sēnes;
 • kopā ar Jāni Šlūki no Ķemeru nacionālā parka pētīsim, kurš kuru ēd vecos priežu mežos gar Vecroču upi;
 • purvu eksperte, dr. biol. Līga Strazdiņa vedīs rādīt, kurš purvā apēd visus;
 • meža ekoloģe, dr. biol. Sandra Ikauniece mācīs atpazīt uguns darbības pēdas mežā;
 • vērosim putnus kopā ar Gaidi Grandānu no Latvijas Pūču izpētes biedrības
 • ēdājus un ēdamos abrāzijas līdzenuma malā meklēsim kopā ar dabas pētnieku Vilni Skuju no Dabas aizsardzības pārvaldes;
 • „Ūšu” saimniece Dženeta Marinska vedīs pa Kolkas zivsaimniecības vēsturi un piedāvās degustēt šprotes;
 • vides gide Ina Brauna aicinās doties pa kangaru mugurām pētīt dižpriedes;
 • lībiešu kultūrvides eksperts Edgars Millers vedīs pa Mazirbes līvu takām;

Būs arī divi velomaršruti — sestdien Kolkas pusē — pa lībiešu ciemiem un gar kādreizējā Dieviņezera krastu, svētdien — ap Dundagu. Būs laivu braucieni uz Kolkas bāku, pa Irbes upi un jūru, iespēja vizināties ar ūdensvelosipēdiem. Ēdamlietu garšošana un darbnīcas būs arī Mazirbē — Lībiešu tautas namā un „Stūrīšos”, kā arī Šlīteres bākas pagalmā. Lielākā daļa pasākumu notiks Kolkas un Mazirbes apkārtnē, arī Šlīterē, svētdienas veloaplis — ap Dundagu. Ceļotāju dienu īpašie viesi: Valtera restorāna pavāri no Rīgas — ar Latvijas produktu klāstu un jaunām dabas oriģinālreceptēm un zaļo recepšu stāstniece Līga Reitere no Ventspils. Sestdienas agrā pēcpusdienā pulcējamies Kolkas „Ūšos” — vienā no ciema senākajām mājvietām, kur no plkst. 15.00 darbosies Valtera restorāna pavāri, no plkst. 18.00 zāļu sieva Līga Reitere, no plkst. 14.00 tirdziņš un no plkst. 18.00 —  muzikāli priekšnesumi. Vakara vadītāja — Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa. Aicinām piedalīties ģimenes ar bērniem, skolēnus, dabas draugus, zaļā dzīvesveida piekritējus, saturīgas atpūtas dabā cienītājus un visus pārējos interesentus! Pēc pārgājieniem un nodarbībām spirdzinošajā pavasara gaisā — LABA ĒSTGRIBA GARANTĒTA!

Visi mīļi gaidīti! Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet: http://sliteresdiena.wordpress.com

Ja Dundagas novadā ieradīsieties jau 5. jūnijā, tad no plkst. 18.00 varēsiet baudīt Baznīcu nakts pasākumus Dundagas, Kolkas un Mazirbes luterāņu baznīcās un Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes katoļu baznīcā. Vairāk: www.baznicunakts.lv.

Alanda Pūliņa,

Dundagas Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatore

Tel. 29444395, 63232293

tic@dundaga.lv

www.visit.dundaga.lv

Andra Ratkeviča,

Dabas aizsardzības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tel. 28385025

andra.ratkevica@daba.gov.lv

www.daba.gov.lv

Putnu dienu rezultāti

Kopā nedēļas nogalē, 4. un 5. oktobrī ornitologiem Kolkas raga apkārtnē izdevās novērot 82 putnu sugas un kopā uzskaitīt vairāk nekā 20 000 putnu. Kā interesantākie novērojumi jāatzīmē divu vidējo klijkaiju novērojums, kā arī gredzenošanai noķertais dzeltensvītru ķauķītis. Dzeltensvītru ķauķītis ligzdo Tālajos Austrumos, Mongolijā un Ķīnā un Eiropā ir rets maldu viesis, parasti pēc spēcīgākiem dienvidaustrumu vējiem. Jāpiezīmē, ka šis jau ir ceturtais šajā rudenī Kolkā gredzenošanai noķertais dzeltensvītru ķauķītis. Kopā Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizētajā ekskursijā piedalījās 26 dalībnieki. Gaidis Grandāns, ornitologs

Putnu diena Kolkasragā

Eiropas Putnu vērošanas dienas - EuroBirdwatch14 Latvijā organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, kas ir BirdLife International partneris Latvijā, ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Putnu vērošana Kolkas ragā (pastaiga), Dundagas novads. Tikšanās 4.oktobrī plkst. 8.00; 10.00 un 12.00 pie Kolkasraga informatīvā centra. Pieteikšanās: 26638608. Ekskursijas vadītājs Gaidis Grandāns.

Par citiem pasākumiem šeit.

Slīteres Kukaiņu nakts

Kukaiņu nakts programma: Pagalmā

no plkst. 21:00                  „Puļķu maizes” cepšana

no plkst. 21:30                  Kukaiņu slaidšovi un noskaņu mūzika

no plkst. 22:00 – 23:00     Naktstauriņu gaismošana

Namiņā

no plkst. 21:00 -23:00     Dabas filmas un skaņas

Dabas takā

plkst. 21:30                  pārgājiens kopā ar zoologu Vilni Skuju

Šlīteres bāka atvērta

no plkst. 21:00 - 23:00

Gaidīsim dabas draugus, Slīteres Kukaiņu nakts "fanus". Vakara programmā nebūs kukaiņu pētnieku stāsti, kā bija ierasts iepriekš, taču ikviens apmeklētājs varēs patstāvīgi vērot kukaiņu pulcēšanos lampu gaismā uz baltās sienas, baudīt seškājaiņu foto slaidrādi, skatīt filmas par nacionālajiem parkiem Šlīteres bākas namiņā, kā arī vērot naksnīgu skatu no Šlīteres bākas uz jūru, mežu un tālās Ventspils atblāzmu. Slīteres dabas taka ar meža nakts skaņām un smaržām palīdzēs sajust dabas noslēpumainību, varenību un trauslumu.

Lasiet par pērnā gada Kukaiņu nakti entomologa Uģa Piterāna blogā!