Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānu ievieš ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma palīdzību

Ainava_Ances_PM_L_Eler.JPG

Biedrība “Zaļā doma” realizē projektu “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana” laikā no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada oktobrim.

Projektā plānots veikt sekojošas aktivitātes dabas liegumā “Ances purvi un meži”:

  • Meža ceļu sezonāla noslēgšana ar norobežojošām barjerām;

  • Apauguma mazināšana purvainās ieplakās biotopa mozaīkas uzturēšanai;

  • Biotehnisko pasākumu kompleksa izvērtēšana medņu riestos;

  • Lielo plēsīgo putnu ligzdu kontrole,

kā arī veikt Abavas labā krasta ornitoloģisko izpēti ar mērķi noteikt teritorijas ornitoloģisko vērtību un izvērtēt dabas liegumu “Nagļu un Ansiņu purvs” un “Druviņu tīrelis” robežu paplašinājumu.

Projekta kopsumma ir EUR 24 728,00, t.sk. 90% LVAF finansējums un 10% biedrības “Zaļā doma” līdzfinansējums.