Par Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrāciju

Ar šā gada 1. februāri mainījusies Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk tekstā – pārvalde) struktūra. Līdz 2011. gada 1. februārim vienu no pārvaldes struktūrvienībām sauca par Slīteres nacionālā parka administrāciju un tā pārraudzīja īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk tekstā – teritorijas) Ziemeļkurzemē. Kopš 1. februāra notikusi nosaukuma un arī pārraugāmās teritorijas maiņa: Dundagas novada Šlīteres mežniecībā atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrācijas (turpmāk tekstā – administrācija) birojs. Šobrīd administrācijā strādā 17 darbinieki, tās direktore ir Ērika Kļaviņa. Administrācija uzrauga, kā tiek ievēroti dabas aizsardzības  normatīvie akti visās Kurzemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Kopumā tās ir  78 teritorijas, t.sk. viens nacionālais parks, divi dabas rezervāti, 63 dabas liegumi, 9 dabas parki, trīs Natura 2000 statusā esošie mikroliegumi. Rūpējamies arī par 80 dabas pieminekļiem un dižkokiem, kuru precīzs skaits nav šobrīd zināms, jo mainījušies noteikumi, kas nosaka dižkoka godu pelnījuša koka dimensijas. Uzraugām arī Kurzemē atrodamās īpaši aizsargājās sugas un biotopus. Pārvaldes funkcijas un uzdevumus nosaka Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums. Līdzās tīri administratīviem uzdevumiem (uzraudzīt, kontrolēt, sniegt atzinumus) administrācijas uzdevums ir arī izglītot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos, sagatavot izglītojošus materiālus, organizēt ar dabas aizsardzību saistītus pasākumus, vadīt ekskursijas, nodarbības. Vēl viena mūsu darbības joma ir teritoriju un sugu un biotopu dabas aizsardzības plāni – to izstrādes organizēšana un plānos noteikto pasākumu ieviešana. Dundagas pilī 10. martā notiks kārtējā nodarbība tūrismā jomā iesaistītajiem dundadzniekiem. Šajā reizē runās divas administrācijas darbinieces– Ina Brauna un Andra Ratkeviča. Tēmas  - „Kas jauns Šlīterē”, „Dižkoki. Kā atrast jaunus dižkokus?”, „Lekni ķērpji = veselīgs gaiss?” . Ja laika apstākļi ļaus, lūkosim padarboties arī ārpus telpām.