Veikta meža ceļu sezonālo barjeru uzstādīšana uz meža ceļiem dabas liegumā Ances purvi un meži

Biedrība “Zaļā doma” Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā projekta “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana”” ietvaros 2018. gada augustā uzstādījusi astoņas barjeras saskaņā ar dabas aizsardzības plāna rekomendācijām.

Dabas lieguma “Ances purvi un meži” lielais meža masīvs un purvi ar mežainām salām ir vieta, kur atrastas īpaši aizsargājamo plēsīgo putnu apdzīvotas ligzdas, kā arī ir viena no izcilākajām medņu riestu teritorijām Kurzemē. Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānā tāpēc ir paredzēts veikt putnu aizsardzības pasākumus – sezonāli no 1. janvāra līdz 1. jūlijam slēgt meža masīvā esošos meža ceļus ar barjerām, kuras nepieciešamības (operatīva darbība, piemēram, ugunsgrēks) gadījumā meža darbinieki var atvērt, taču teritorijas apmeklētāji pārvietojas kājām, nevis ar automašīnām.

barjera.jpg

Noslēdzies  biedrības “Zaļā doma” projekts “Vides gida audiopalīgs”

audioplaigs.png

Noslēdzies  biedrības “Zaļā doma” Eiropas Lauksaimniecības fonda attīstībai (ELFLA) finansējumam pieteiktais  projekts “Vides gida audiopalīgs” (Nr. 18-08-AL17-A019.2203-000001).  Projekts tika pieteikts konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās  attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un  uzsākts 29.03.2018.

Biedrība “Zaļā doma” aktīvi piedalās dabas un kulltūrvēstures izglītības pasākumu organizēšanā, tostarp nodrošinot vides gidu vadītas ekskursijas un pārgājienus dabas takās, kā  arī dabu un kultūrvēsturi izzinošos pasākumos ar lielu apmeklētāju skaitu. Ar īpaši lielām interesentu grupām vides gidi strādā nu jau tradīcionālos un plaši apmeklētos pasākumos: Slīteres ceļotāju dienas, Kukaiņu nakts, Putnu dienas, Pieredze pierādījusi, ka gida darbs ar lielām grupām dabas objektos ir neefektivs, jo liela daļa grupas gida stāstījumu nedzird.

Risinājumam projektā iegādāts audiosistēma  ar  2 raidītājiem grupas vadītājiem un 30 uztvērējiem dalībniekiem, kas dabas un kultūrvēstures izziņas   pasākumos lielām dalībnieku grupām nodrošinās iespēju sadzirdēt gida stāstījumu.

2018. gada 4.augusta pasākumos  Dundagas novadā pie Šlīteres bākas apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt  audiosistēmu. Pa dienu tur norisinājās Dabas aizsardzības pārvaldes organizētā Slīteres Nacionālā parka 95 gadu jubilejas konference, kas vakarā noslēdzās ar Kukaiņu nakts pasākumu. Interesentiem bija iespēja izstaigāt dabas taku vides gida pavadībā. Uztvērēji nodrošināja gida stāstījuma labu dzirdamību visiem grupas dalībniekiem, kā arī ļāva justies brīvi. Audioaprīkojuma izmantošana bija un arī turpmāk apmeklētāju grupām būs pieejama bez maksas. 

No projekta kopējām izmaksām (2064,26 EUR) 1857,83 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (publiskais) finansējums, bet biedrības “Zaļā doma” līdzfinansējums ir 206,43 EUR.

Ina Brauna, Projekta koordinatore

Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānu ievieš ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma palīdzību

Ainava_Ances_PM_L_Eler.JPG

Biedrība “Zaļā doma” realizē projektu “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana” laikā no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada oktobrim.

Projektā plānots veikt sekojošas aktivitātes dabas liegumā “Ances purvi un meži”:

  • Meža ceļu sezonāla noslēgšana ar norobežojošām barjerām;

  • Apauguma mazināšana purvainās ieplakās biotopa mozaīkas uzturēšanai;

  • Biotehnisko pasākumu kompleksa izvērtēšana medņu riestos;

  • Lielo plēsīgo putnu ligzdu kontrole,

kā arī veikt Abavas labā krasta ornitoloģisko izpēti ar mērķi noteikt teritorijas ornitoloģisko vērtību un izvērtēt dabas liegumu “Nagļu un Ansiņu purvs” un “Druviņu tīrelis” robežu paplašinājumu.

Projekta kopsumma ir EUR 24 728,00, t.sk. 90% LVAF finansējums un 10% biedrības “Zaļā doma” līdzfinansējums.