DJI_0221.JPG
 
 
 

Šlīteres bāka

 

 

 
 

Dabas takas

Slīteres nacionālais parks

Slīteres Nacionālais parks (SNP) ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Teritorijas vecākā daļa dibināta 1923. gadā, izdalot maz skartu meža masīvu 1100 ha platībā Šlīteres Zilajos kalnos pie Dundagas muižas Šlīteres pusmuižas, kuru sauca par Šlīteres dabas pieminekli.  Te netiek veikta saimnieciskā darbība, vienīgi dabas pētniecības darbi un biotopu kopšanas un citi nacionālā parka izveides mērķiem atbilstoši pasākumi. 1957. gadā  teritoriju paplašina un pārdēvē par Slīteres dabas rezervātu. Pašreizējā SNP teritorija izveidota 2000. gadā uz Slīteres dabas rezervāta bāzes. SNP sauszemes platība ir 16414 ha.

Baltijas ledus ezera krasta līnija – Šlīteres Zilie kalni – ir ģeoloģiski vecākā SNP daļa. Tos sedz veci, maz skarti platlapju meži ar lielu bioloģisko daudzveidību. Savukārt, ģeoloģiski jaunāks ir īpatnējs reljefa formu kopums – kangaru vigu komplekss. Tās ir pirms aptuveni 6000 gadu Baltijas jūras veidošanās gaitā radušās garas, vaļņveida kāpas – kangari, kas mijas ar šaurām, pārpurvotām ieplakām – vigām paralēli Baltijas jūrai un Rīgas līcim. Starp Kolku un Bažu purvu paralēli jūrai savstarpēji mijas 150 – 180 kāpas un ieplakas. Mūsdienās nekur pasaulē tik lielā platībā šāda veida komplekss nav atrodams. SNP lielākais purvs ir Bažu purvs (1880 ha), kas atrodas kangaru – vigu kompleksā. Jaunākie ģeomorfoloģiskie veidojumi ir kāpas jūras krastā, kas teritorijas mazapdzīvotības un kādreiz ierobežotās pieejamības dēļ saglabājušās maz pārveidotas.
 

 

Dabas aizsardzības pārvalde

Slīteres nacionālais parku pārvalda valsts iestāde Dabas aizsardzības pārvalde.

Par dabas aizsardzību un tūrismu Slīteres nacionālajā parkā jautājiet,

zvanot pa tālruni: +371 63286000 vai

rakstot e-pastu: kurzeme@daba.gov.lv.

Biedrība “Zaļā doma”

Mājas lapu uztur biedrība “Zaļā doma”.
Par mājaslapas saturu jautājiet,
rakstot uz e-pastu: slitere@slitere.lv